Medzinárodná preprava

Naša spoločnosť prepravuje tovary do celej Európskej únie, Švajčiarska a Škandinávie. V našom portfóliu sa nachádzajú zákazníci s rozličnými aj špecifickými požiadavkami. Získali sme dostatočné skúsenosti s prevozom rozličných druhov tovarov
a žiadna požiadavka našich zákazníkov nie je pre nás cudzia.

Expresná preprava

Vieme, že u našich zákazníkov nastávajú situácie, kedy je nutné doručiť tovary zákazníkom čo najrýchlejšie. Vieme pohotovo
a flexibilne reagovať na požiadavku expresného doručenia, pretože sme dostupní 24 hodín denne.

Preprava ADR

Preprava nebezpečného tovaru tvorí vysoký podiel
v prepravovaných komoditách, preto sa naša spoločnosť zameriava aj na prepravu tohto druhu tovaru. Náš logistický tím aj vodiči sa zúčastňujú pravidelne na školeniach ADR. Vozidlá
sú vybavené zodpovedajúcou výbavou pre prepravu ADR.

Preprava nebezpečného tovaru cestnou dopravou sa riadi požiadavkami Dohody ADR, ktoré sú následne implementované Zákonom NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Dohoda ADR upresňuje požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru po ceste. Pozor na to, že preprava je premiestnenie nebezpečného tovaru, vrátane zastávok nevyhnutných vzhľadom k dopravným podmienkam a vrátane všetkých hodín, po ktorej sú nebezpečné veci uložené vo vozidlách, cisternách alebo v kontajneroch a ktoré sú nevyhnutné vzhľadom k prevádzkovým podmienkam pred, počas a po premiestnení.

Dohoda ADR sa vzťahuje nielen na dopravcu, ale tiež na odosielateľa a príjemcu nebezpečných tovarov.

Preprava odpadu

Európska únia (EÚ) má zavedený systém dohľadu a kontroly zameraný na prepravu odpadu v rámci jej hraníc a do a z krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a krajín mimo EÚ, ktoré podpísali Bazilejský dohovor.

Cieľom tohto nariadenia je ustanoviť v ňom pravidlá kontroly prepravy odpadu s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia. Naša spoločnosť spĺňa špecifické podmienky pre prevoz odpadov v jednotlivých štátoch EÚ.

Skladovanie

Zákazníci môžu využívať k dočasnému uskladneniu tovaru
v našom areáli cca 500 m2 skladových priestorov.


Naše sklady sú vyhrievané a suché, vhodné na uskladnenie
aj citlivejších tovarov. Skladníci majú potrebné školenia a majú
k dispozícii techniku na manipuláciu s tovarom, pre bezpečné
a rýchle uskladnenie.

TOP